Polskie rzeki

Rzeki w Polsce zaspokajają 84% zapotrzebowania na wodę (pozostałe 16% potrzeb zaspokajane jest z wód gruntowych). Przemysł i energetyka zużywają łącznie 69% krajowego poboru wody, rolnictwo i leśnictwo - 11%, a gospodarka komunalna - 20%. Większość pobieranej wody trafia z powrotem do sieci rzecznej, niestety z ładunkiem zanieczyszczeń.
Polskie rzeki są zanieczyszczane ściekami przemysłowymi, zanieczyszczeniami rolniczymi, spływami powierzchniowymi z miast, ale najpoważniejszą przyczyną silnego zanieczyszczenia rzek są ścieki z gospodarstw domowych odprowadzane bezpośrednio (lub z nieszczelnych szamb) do rzek, rowów melioracyjnych czy gleby.
Polska stoi przed koniecznością dużych inwestycji w oczyszczalnie ścieków. Zgodnie z wymogami unijnymi (Ramową Dyrektywą Wodną) do 2015 r. w naszym kraju ma zostać wybudowane lub zmodernizowane 1 734 oczyszczalni i powstać 37 tys. km sieci kanalizacyjnych. Do tego czasu powinniśmy też mieć wodę w kranach nadającą się do picia bez gotowania.
Ogólnopolskie badania przeprowadzone na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (grudzień 2011 – luty 2012, na podstawie wypowiedzi 800 przedstawicieli przemysłu, rolnictwa, samorządów, środowiska akademickiego i organizacji ekologicznych) wykazały, że głównym problemem (wskazanym przez wszystkie grupy badanych) jest zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu: zaśmiecania, odprowadzania nieoczyszczonych ścieków z gospodarstw domowych, niewystarczającego oczyszczania wód przez oczyszczalnie ścieków oraz zbyt niskiej sanitacji (system kanalizacji) wsi i obszarów wiejskich. Drugim problemem jest brak wody przejawiający się dużymi wahaniami poziomu wody w rzekach i potokach, zwiększonym zagrożeniem pożarami latem, częstymi okresami suszy oraz zarastaniem i starzeniem się zbiorników wodnych.
Zanieczyszczenia wód są bardzo groźne, ponieważ są rozprowadzane do różnych ekosystemów i prowadzą do zatruć wielu organizmów żywych.  W zanieczyszczonych rzekach, na przykład nie mogą rozmnażać się ryby. Na obszarze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (województwa małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie) rzek, w których mogą żyć i rozmnażać się karpie, szczupaki, węgorze jest niewiele. W Małopolsce nie ma ich wcale, w województwie podkarpackim – 2%, w lubelskim wcale.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl