Przyroda

Sukces głosowania w sprawie przełowienia!/2013

Dzięki działaniom Koalicji OCEAN2012, której członkiem jest Klub Gaja, w głosowaniu Parlamentu Europejskiego, w sprawie propozycji reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa zdecydowana większość europarlamentarzystów opowiedziała się za odbudową malejących zasobów ryb i zlikwidowaniem przełowienia. Wsparła także propozycję nagradzania rybaków, którzy łowią w sposób                zrównoważony i przyjazny dla społeczeństwa.

Ochrona drzew/2012

Dobrodziejstwo drzew w mieście jest nieocenione. Dlatego Klub Gaja co roku podejmuje szereg działań na rzecz ochrony drzew. W 2012 r. udało się nam uratować przed wycinką 77 drzew w Parku Róż w Chorzowie, 13 drzew przydrożnych w Rybniku oraz 750-letniego cisa - pomnik przyrody w Henrykowie. Dzięki nam drzewa rosną dalej z korzyścią dla przyrody i kolejnych pokoleń.

3384 drzewa w Parku Śląskim ocalone/2012

Dzięki działaniom Klubu Gaja oraz mieszkańców zrzeszonym w lokalnych stowarzyszeniach m.in. „Nasz Park” udało się ocalić przed wycinką 3384 drzewa w Parku Śląskim - Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Jest to największy w Polsce i jeden z największych w całej Europie parków miejskich.

Ochrona płazów/2012

Klub Gaja zainicjował konsultacje społeczne dotyczące ochrony płazów na bielskich Błoniach podczas pokazu Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych. Konsultacje z udziałem m.in. organizatora imprezy zakończyły się ustaleniami dotyczącym ochrony populacji i siedlisk płazów. Na wniosek Klubu Gaja Urząd Miasta w Bielsku-Białej wykonał dwa oczka wodne dla płazów, podczas realizacji inwestycji narciarskiej na bielskim Dębowcu.

Siedlisko bociana czarnego/2012

Dzięki działaniom Klubu Gaja Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, po wspólnej wizji lokalnej, wprowadziła w Bielsku-Białej na terenie Nadleśnictwa Bielsko strefę ochrony ścisłej bociana czarnego (Ciconia nigra), ze względu na występowanie gniazda w tym rejonie. Z uwagi na nieliczne występowanie bocian czarny objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. Ten rzadki ptak zakłada gniazdo w koronach drzew liściastych lub iglastych, w górach, także na skałach.

Odnowione 100-letnie alpinarium/2011

Dzięki działaniom Klubu Gaja i współpracy z Lasami Państwowymi, Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym i Gminą Bielsko-Biała odnowiono 100-letnie alpinarium na Szyndzielni w Beskidzie Śląskim. Otwarcie obiektu zainaugurowało 9. edycję Święta Drzewa Klubu Gaja na Podbeskidziu.

Blisko 83 500 posadzonych drzew/2011

W 9.edycji programu Święto Drzewa Klubu Gaja padł rekord! Ponad 71 000 Polaków posadziło blisko 83 500 drzew. Program umożliwia podejmowanie konkretnych działań na rzecz ochrony i sadzenia drzew oraz buduje społeczne zaangażowanie w trosce o drzewa w najbliższym otoczeniu.

Ochrona ryb/2011

Klub Gaja włączył się w ochronę rodzimych gatunków ryb. Popierając działania redakcji magazynu „Wędkarski Świat” wysłaliśmy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poparcie dla petycji w sprawie wprowadzenia górnych wymiarów ochronnych dla najcenniejszych, rodzimych gatunków ryb drapieżnych łowionych w śródlądowych wodach publicznych.

Zabezpieczenia dla płazów/2011

Klub Gaja podjął działania w celu ochrony siedlisk płazów w Bielsku-Białej. Przedstawiliśmy swoje uwagi nt. odpowiedniego zabezpieczenia drogi przed wchodzeniem na nią płazów podczas ich migracji. Uwagi zostały zaakceptowane i wykonano odpowiednie prace.

Ponad 500 porad obywatelskich/2010

Co roku Klub Gaja wspiera obywateli w rozwiązywaniu lokalnych problemów dotyczących ochrony środowiska i praw zwierząt. W minionym roku udzieliliśmy 520 porad, informowaliśmy i pomagaliśmy obywatelom, którzy zgłosili do Klubu Gaja interwencje dotyczące przyrody i zwierząt.

Pięć zbiorników wodnych dla płazów/2010

Po dwóch latach starań Klubu Gaja w sprawie ochrony siedlisk płazów tuż obok rezerwatu „Morzyk”     w rejonie drogi ekspresowej S1 w Grodźcu Śląskim na zlecenie inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach powstało pięć małych zbiorników wodnych. Występują tam ściśle chronione gatunki m.in. rzekotka drzewna, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, traszka zwyczajna.

Dom dla pustułek/2010

W Bielsku-Białej podjęliśmy działania na rzecz ochrony pustułek (gatunek chroniony). Wnęka w ścianie, w której pustułki miały gniazdo, została zamórowana. Zawiesiliśmy więc nieopodal budkę lęgową. Pierwsze pustułki pojawiły się przy niej już po dwóch dniach. W zawieszeniu budki pomagali nam wspinacze z bielskiego Centrum Sportów Górskich Trango.

Siedlisko bączka uratowane/2009

Dzięki działaniom Klubu Gaja i Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków udało się ochronić przed dewastacją Zbiornik Rzeszowski. Jest to cenne siedlisko przyrodnicze, na którym występuje jedno z największych w Polsce zagęszczeń ptaka bączka (gatunek objęty ochroną ścisłą). Występują tam także np. cyranki, zielonki, rybitwy białowąse i kropiatki.

Wokół nas są ich tysiące/2009

W Świętoszowicach koło Tarnowskich Gór udało się uratować cenne siedliska płazów, ponieważ na wniosek Klubu Gaja przeprowadzono wizję lokalną. W wyniku tego rozpoznania Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wstrzymała prace zmierzające do zasypania tamtejszych stawów. To miejsca niezwykle cenne przyrodniczo, zasobne w płazy, które w Polsce znajdują się pod ścisłą ochroną.

Uratowane setki jaskółek/2009

Jaskółka brzegówka jest najmniejszą polską jaskółką. Jej gniazdo to długa, wygrzebana dziobem norka w ścianach urwisk, brzegów, a nawet wykopów budowlanych, tak jak stało się to w Mosinie. Dzięki szybkiej interwencji Klubu Gaja budowę przerwano i wznowiono, dopiero wówczas gdy jaskółki i ich młode opuściły kilkadziesiąt utworzonych tu gniazd.

Parsęta NATURA 2000/2010

Wspólnie z władzami gminy Dygowo w powiecie kołobrzeskim podjęliśmy działania na rzecz ochrony dorzecza rzeki Parsęty NATURA 2000. Doprowadziliśmy do zmiany miejsca rajdu samochodowego, który miał się odbyć na terenach chronionych. Został on przeniesiony do gminy, gdzie takie rajdy odbywały się wcześniej i nie zagrażały środowisku.

Rezerwat Wisła pod Zawichostem/2008

Dzięki trzyletniej pracy Klubu Gaja i Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków został utworzony rezerwat przyrody Wisła pod Zwichostem o powierzchni 1264 ha, jeden z największych rezerwatów ornitologicznych. Znajduje się on w dolinie Wisły, która należy do obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych w skali Polski i Europy.

Natura 2000 w Beskidzie Śląskim/2008

Dzięki działaniom Klubu Gaja Komisja Europejska potwierdziła granicę obszaru Programu Natura 2000 w Beskidzie Śląskim wraz z górą Szyndzielnią, gdzie znajdują się trzy siedliska przyrodnicze gatunków, które uważa się za zagrożone w skali całej Europy, w tym jaworzyny zboczowe – traktowane priorytetowo.

Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe/2007

Wspólnie z mieszkańcami Rybnika prowadziliśmy kampanię społeczną mającą na celu ochronę terenów Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, która zakończyła się sukcesem.

Ochrona rzek/2007

Wspólnie z wędkarzami podjęliśmy działania na rzecz ochrony najcenniejszych fragmentów rzek śląskich: Boguniówki, Krasnej i Sarkandrowca w Cieszynie oraz rzeki Lublinicy w miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków. W wyniku wizji lokalnych Klub Gaja złożył wnioski o zmianę zakresu prac prowadzonych na tych rzekach.

Przepławki dla ryb na Białej/2006

Dzięki zgłoszonemu przez Klub Gaja wnioskowi do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach rozpoczęto prace przy wykonaniu przepławek dla ryb na rzece Białej. Nasze postulaty zostały w całości przyjęte, co doprowadziło do budowy sześciu przepławek na najwyższych jazach na tej rzece.

Uratowane drzewa na Łękawką/2006

Przeprowadziliśmy wizję lokalną z przedstawicielami Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oddział w Pszczynie dotyczącą regulacji rzeki Łękawki. W wyniku konsultacji ochroniono 4 topole          i wszystkie dęby wzdłuż regulowanego odcinka rzeki.

Ścieżka edukacyjna „Odkryj swój park”/2006

Wokół nas występuje wiele miejsc, których piękno i znaczenie zostało zapomniane. W jednym z nich – parku gminnym w Wilkowicach – powstała ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza Klubu Gaja „Odkryj swój park“. Wzdłuż ścieżki wytypowaliśmy 25 obiektów. Na ścieżce prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Zasady dobrych praktyk na rzekach górskich/2005

Dzięki naszej pracy Ministerstwo Środowiska zaleciło opracowanie Zasad dobrych praktyk na rzekach górskich. Dzięki nim mogą zostać zastosowane przyjazne dla środowiska rozwiązania hydrotechniczne, tak aby zachować lub przywrócić zrównoważony stan potoków i strumieni górskich.

Dolina Ostrego Natura 2000/2005

To niezwykły przyrodniczo łęg jesionowy i olszyny górskiej. Ten obszar chroniony w sieci Natura 2000 został uratowany dzięki działaniom koalicji organizacji pozarządowych, w której działał Klub Gaja. To tutaj miała stanąć tama przegradzająca unikatową dolinę. Minister Środowiska wydając swoją decyzję powołał się m.in. na negatywną opinię Klubu Gaja na temat projektu budowy tamy.

Aleja dębów/2005

Na prośbę mieszkańców wystąpiliśmy z wnioskiem o objęcie ochroną 26 dębów na terenie województwa wielopolskiego. Wojewódzki Konserwator Przyrody w Poznaniu przychylił się do naszego wniosku i objął ochroną aleje 23 dębów we wsi Albertowo oraz stary dąb we wsi Witosław.

Rzeka Leśnica/2005

Klub Gaja uczestniczył w spotkaniu w sprawie projektowanego zbiornika wodnego na rzece Leśnicy. Projekt uznaliśmy za zagrażający naturalnemu, meandrującemu odcinkowi rzeki. Po konsultacjach z przedstawicielami organizacji, które uczestniczyły w spotkaniu oraz przedstawieniu alternatywnych rozwiązań, Nadleśnictwo Koszęcin zrezygnowało z budowy tego zbiornika.

Wzdłuż Wisły/2004

W ramach kampanii „Teraz Wisła” organizowaliśmy akcje informacyjne – trzy trasy wzdłuż Wisły, w tym międzynarodowe, podczas których odbywały się spotkania z samorządowcami i społecznościami lokalnymi, konferencje prasowe, happeningi. Kampania zakończyła się sukcesem i otrzymała wiele nagród i wyróżnień.

Ochrona Wisły/2002

Otrzymaliśmy pismo od Rządu RP, informujące, iż Polska nie zamierza budować Kaskady Dolnej Wisły. Można to uznać za największy sukces Klubu Gaja w prowadzonej Kampanii „Teraz Wisła“. Plany tej budowy odżywały od 30 lat pod naciskiem lobby hydrotechnicznego. Budowa siedmiu stopni wodnych byłaby największym przedsięwzięciem hydrotechnicznym w dziejach Polski. Jednak przyniosłaby straty nie tylko ekologiczne, ale także społeczne.

Kampania Teraz Wisła/1994

Rozpoczęliśmy Ogólnopolską Kampanię „Teraz Wisła“, której celem jest zachowanie ostatniej dużej rzeki Europy w stanie zbliżonym do naturalnego, ochrona jej biologicznej różnorodności i wartości kulturowych oraz informowanie o zagrożeniach dla środowiska naturalnego, jakie niesie budowa Kaskady Dolnej Wisły.

Pierwsza akcja w obronie przyrody/1989

Jeszcze w podziemiu stanęliśmy w obronie drzew skazanych na wycięcie w centrum Bielska-Białej. Pierwsze działanie Klubu Gaja odnotowano wzmianką w podziemnej „Solidarności Podbeskidzia“ oraz w „Trybunie Robotniczej“. Udało się uratować dwie topole.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl