Woda i bioróżnorodność

2013-05-22 12:46

W naszym kraju obchodzimy ogólnopolski Dzień Praw Zwierząt (ustanowiony przez Klub Gaja), a na świecie – Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności. Ponieważ rok 2013 ogłoszony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody, dlatego tematyka obecnego Dnia Bioróżnorodności to woda i bioróżnorodność. To także tematyka programu Klubu Gaja Zaadoptuj rzekę.

ONZ podkreśla wartość wody dla zrównoważonego rozwoju i dla ochrony zasobów różnorodności biologicznej Ziemi. Jednocześnie dodaje, że ochrona bioróżnorodności jest kluczem do rozwiązania wielu występujących obecnie na świecie problemów z dostępem do czystej, zdrowej wody. Program Klubu Gaja Zaadoptuj rzekę integruje Polaków wokół idei ochrony zasobów wodnych, rozwija poczucie odpowiedzialności za otaczający nas świat, z którego czerpiemy bogactwo – największe to woda. Proponujemy społecznościom, aby otaczały opieką czyli „adoptowały” rzeki, stawy, jeziora i inne akweny w swojej okolicy. W ten sposób odkrywamy i pielęgnujemy ich dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i społeczne, dbamy o życiodajną rolę rzek, o to by były czyste i drożne, tworzyły warunki do wzrostu wielu gatunków roślin i zwierząt.

Na obieg wody w naturze ogromny wpływ mają ekosystemy. Lasy, pastwiska, ziemie uprawne, mokradła: każdy z tych terenów odgrywa specyficzną rolę w gospodarowaniu zasobami wody na świecie. Warstwa wierzchnia gleby reguluje procesy filtrowania i przenikania wody do głębszych warstw, mokradła to naturalne zbiorniki retencyjne, zapobiegające powodziom. Bioróżnorodność wspomaga prawidłowy obieg wody w przyrodzie, a co za tym idzie, właściwe odżywianie roślin, w tym także uprawnych.

Procesy zachodzące w ekosystemach zapobiegają nadmiernej erozji gleb i wpływają pozytywnie na jakość wody. Oferują więc ekonomiczne i trwałe rozwiązania w dziedzinie gospodarki wodą, działające w sposób podobny do działania urządzeń stworzonych przez człowieka: tam, rurociągów, systemów irygacyjnych, sztucznych zbiorników wodnych. Ekosystemy powinny być więc postrzegane nie jako miejsca zużywające wodę, lecz jako ważne elementy naturalnej infrastruktury zarządzania jej zasobami na świecie. Funkcjonowanie ekosystemów, zasoby świeżej wody, ochrona bioróżnorodności i zaspokojenie ludzkich potrzeb to dziedziny ściśle ze sobą powiązane.

źródło: http://www.unesco.pl/article/1/22-maja-miedzynarodowy-dzien-roznorodnosci-biologicznej-1/

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl