Ramowa Dyrektywa Wodna

Kiedyś przetrwanie człowieka było uzależnione od dostępu do wody, jednak wraz z rozwojem cywilizacji jego stosunek do niej uległ zmianie. Zaczął traktować wodę jako dobro powszechne, uznając jej zasoby za nieograniczone. Taki sposób myślenia doprowadził do degradacji wód stanowiących zapas wody pitnej dla przyszłych pokoleń. Problem ten stał się impulsem do podjęcia odpowiednich kroków prawnych, mających na celu ochronę zasobów wodnych. Unia Europejska wydała szereg przepisów tzw. "dyrektyw wodnych", jednak dostrzegła konieczność wprowadzenia spójnych ram regulujących przepisy prawne dotyczące gospodarki wodnej. Takim zintegrowanym aktem prawnym jest Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW), która będzie obowiązywać od 2015 roku. Podstawowym zadaniem RDW jest zapewnienie obecnym i przyszłym pokoleniom dostępu do dobrej jakości wody oraz umożliwienie korzystania z wody na potrzeby m. in. przemysłu i rolnictwa, przy jednoczesnym zachowaniu i ochronie środowiska naturalnego. RDW wprowadza planowanie gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy, ze szczególnym naciskiem na współpracę międzynarodową na obszarach dorzeczy o charakterze międzynarodowym.

Ramowa Dyrektywa Wodna ustala ramy prawne służące ochronie wszystkich wód powierzchniowych i wód podziemnych, polegające m.in. na:
• zapobieganiu pogarszania się stanu ekosystemów wodnych oraz ekosystemów lądowych i terenów podmokłych zależnych od wód;
• promowaniu zrównoważonego korzystania z wód;
• ochronie wód przed zanieczyszczeniami, w szczególności ograniczanie zrzutów do wód substancji priorytetowych i szczególnie niebezpiecznych;
• zapewnieniu odpowiedniego zaopatrzenia w dobrej jakości wodę;
• zmniejszaniu skutków powodzi i suszy.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl